Informace k distanční výuce po dobu uzavření školy

sos_aholAktuality ze školy, Úřední deska

Informace k distanční výuce po dobu uzavření školy

Denní studium

I. teoretická výuka

Výuka probíhá dvěma způsoby:

1. formou videokonference přes CISCO WEBEX

– podle aktualizovaného rozvrhu se žáci připojí k příslušnému vyučujícímu (viz odkazy, které třídní učitelé zašlou e-mailem)

– účast na výuce je povinná, tj. vyučující zapisuje látku do třídní knihy, zapisuje absenci a žák absenci omlouvá třídnímu učiteli dle školního řádu

2. formou úkolů zadávaných přes MOODLE

– na 2 fyzicky neodučené vyučovací hodiny je zadán jeden úkol (úkol, test, prezentace k prostudování, studijní materiál)

II. praktická výuka

– Odborná praxe u oboru ORT na pracovišti beze změny; výjimkou jsou studenti 2. ročníku, kteří mají praxi v Proteoru – praktický výuka probíhá pouze ve škole a studenti, kteří mají být v daný týden v Proteoru, se věnují on-line výuce v systému Moodle distančně

– Odborná praxe u oboru Ošetřovatel probíhá beze změny na pracovišti i v budově školy (ve škole dle aktualizovaného rozvrhu)

– v budově školy probíhá i Učební praxe u všech oborů – dle aktualizovaného rozvrhu

III. podpora žáků

– v rozvrhu bude stanovena doba, kdy bude možné se v případě potřeby připojit k výchovné poradkyni

– každý třídní učitel si stanoví jednou týdně on-line třídnickou hodinu

IV. kroužky a doučování

– kroužky a doučování probíhají dle možností on-line; pro doučování je stanovena doba v rozvrhu hodin příslušného ročníku (buď v čase od 8:30 do 12 hod., nebo v čase od 13 do 14 hod.)

 

Večerní studium (OV1 a OV3)

– praktická výuka je zachována v plném rozsahu (tj. soboty ve škole u třídy OV1 a do budoucna případně i soboty na pracovišti u třídy OV3)

– teoretická výuka probíhá formou zadávání úkolů a studijních materiálů v prostředí MOODLE

 

Dálkové studium

– výuka probíhá přes prostředí CISCO WEBEX (žákům bude třídním učitelem rozeslán postup, jak se připojit); začíná vždy se začátkem příslušné vyučovací hodiny; bloková výuka bude recipročně krácena a doplněna korespondenčním úkolem

– úkoly budou žákům předávány na společný e-mail (z každého odučeného bloku předmětů)