GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Úvodní informace

Vážení rodiče/žáci/uchazeči/zaměstnanci,

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. (dále jen „Škola“), se sídlem Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25379569, (dále jen „Správce”) jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti školy, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

1. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

V rámci činnosti „Školy“ dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

 • plnění povinností „Školy“ dle zákona a souvisejících právních předpisů (§ 28 školského zákona 561/2004 Sb. - Dokumentace škol a školských zařízení, dále § 29 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. – Školní úrazy – vyhláška č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů);

 • plnění zákonných povinností „Školy“ jako zaměstnavatele;

 • pro účely uzavření a plnění smluv uzavřených organizací;

 • ochranu majetku „Školy“ jako oprávněný zájem;

 • marketingovou propagaci „Školy“;

 • přihlašování žáků „Školy“ do soutěží a olympiád organizovaných třetími subjekty.

 • přihlašování žáků „Školy“ do sportovních kurzů, exkurzí a workshopů organizovaných

  třetími subjekty;

 • zveřejnění výtvarných a jiných uměleckých děl žáků „Školy“ na výstavě;

 • uzavírání smluv odborných praxí;

 • přihlašování žáků „Školy“ do projektů (Erasmus apod.).

2. Souhlas se zpracováním a jak jej odvolat

Zpracování pro účely, které nevyplývají z povinností školy dle zákona, je založeno na souhlasu subjektu údajů. V případě, že byl při získání Vašich údajů vyžadován Váš souhlas, poskytujete tyto údaje organizaci dobrovolně za účelem v souhlasu vymezeném. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů najdete níže v části 9.

3. Kde jsme Vaše osobní údaje získali

Osobní údaje jsou organizací získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při podávání přihlášek ke studiu a uzavírání smluv o vzdělávání. „Škola“ dále získává některé osobní údaje od školních poradenských zařízení a ošetřujících lékařů žáků.

„Škola“ zároveň zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných organizací. Fotodokumentace z akcí organizace se uchovává (archivuje) zpravidla po dobu studia žáka a následně ještě jeden rok od jeho ukončení a v omezeném rozsahu je zároveň zveřejňována (webová stránka a facebookový profil školy, vitríny ve vnitřních prostorách školy). Fotografie z akcí jsou pořizovány a zveřejňovány rovněž na základě udělení souhlasu.

„Škola“ také provozuje kamerový systém (dále jen „Systém“) za účelem ochrany vlastnických práv zřizovatele, ochrany majetku „Školy“ a osob pobývajících v areálu „Školy“ a předcházení sociálně patologickým jevům. Účelem zpracovávání pořízených obrazových záznamů je především prevence a odhalování protiprávního jednání ve veřejných prostorách „Školy“. Tyto záznamy slouží jako důkazní materiál v případě trestné činnosti nebo v případě způsobení škody na majetku a právech návštěvníků i společnosti ve sledovaných prostorách „Školy“.

Z výše uvedeného důvodu účelu provozování kamerového systému se záznamem, může správce zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
Monitorování prostor a osob je schváleno Úřadem na ochranu osobních údajů registrací č. 00057656/001

„Systém“ snímá pouze veřejné prostory budovy a nezasahuje do soukromí žáku, zaměstnanců a návštěvníků školy. „Systém“ pořizuje pouze obrazový záznam.
Digitální

Současná kapacita zařízení umožnuje uchování dat na interním pevném disku po dobu max. 3 dní. Data nelze získat bez použití uživatelského jména a hesla a pouze pomocí speciálního programu. Archivace záznamu se provádí po dobu 3 dnů. Nahrané záznamy jsou přístupné pouze oprávněným osobám. V případě vzniku škody na majetku a právech žáků, návštěvníků školy či školy je ředitel školy povinen oznámit tuto skutečnost oprávněným osobám, které smí předat zaznamenané údaje

Policii ČR, která je oprávněna provádět identifikaci fyzických osob.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě „Školy“ a jejích zaměstnanců zpracovávány také jinými osobami – zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Níže je uveden seznam organizací, které působí jako zpracovatelé osobních údajů pro „Školu“:

 • -  Oasa computers jako poskytovatel služeb technické podpory;

 • -  Z-WARE jako poskytovatel služeb evidence docházky a stravování žáků;

 • -  Sikur Systems s.r.o. jako provozovatel kamerového systému.

  Na základě právních předpisů pak mohou být Vaše osobní údaje předány i dalším osobám, které mohou jejich předání vyžadovat na základě právních předpisů, nebo kterým je „Škola“ povinna tyto údaje předat pro splnění svých právních povinností vyplývajících z právních předpisů.

5. Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s provozem „Školy“ jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla v rozsahu, ve

systém pro záznam a uchování obrazu používá jednoúčelové zařízení AVTECH, které

obsluhuje vstup z max. 4 digitálních kamer bez snímání zvuku.

kterém byly od subjektů údajů získány. Po naplnění stanoveného účelu jsou osobní údaje v omezeném rozsahu ukládány v souladu s právními předpisy. U údajů získávaných od třetích subjektů nebo z jiných zdrojů je rozsah údajů uveden v části 3. této informace.

6. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech „Školy“ nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem „Školy“. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů „Školy“, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků „Školy“.

7. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon organizace jako správce osobních údajů plně respektuje:

 • -  právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;

 • -  právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost „Školy“ jako správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, o subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz však není absolutní právo a GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde (blíže čl. 17 odst. 3 GDPR). V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a v případě že ne, z jakého důvodu.

 • právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce („Školy“) informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste „Škole“ poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Podmínky aplikace tohoto práva jsou následující:
  • musí jít o zpracování založené na Vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy, a
  • zpracování se provádí automatizovaně.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u „Školy“ jako správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů; vznést námitku můžete proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě následujících právních důvodů:
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

„Škola“ v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může „Škola“ jako správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:
  • pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby „Škola“ jako správce mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody „Školy“ jako správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • „Škola“ jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;

 • právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Jak můžete svá práva uplatnit?

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že organizace nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě pak může organizace za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady „Školy“.

9. Jak nás kontaktovat?

Kontakt na správce osobních údajů:

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Taťána Radkovská, Ph.D., tel. 597 578 846, e-mail: tatana.radkovska@ahol.cz.


Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů ke stažení