Testování uchazečů o studium před přijímacími zkouškami

Michal BalašAktuality ze školy

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR informujeme uchazeče o studium oboru Pedagogické lyceum, že je před účastí na přijímacích zkouškách nutné doložit negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Podrobnější informace naleznete níže, kde citujeme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Zároveň připomínáme, že účast na přijímacích zkouškách je možná pouze za dodržení platných hygienických opatření, tj. za použití respirátoru a dezinfekce rukou.

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní

přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce

(dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu,

pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního

preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole,

které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech

před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19

a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu

na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění

COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně

14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu

podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti

na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle

čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

V.

Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test

podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

VI.

Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí

agregované údaje o provedeném testování u dítěte, žáka, studenta nebo uchazeče podle čl.

I do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu,

celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob

s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.

VII.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle

čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací

zkoušce neumožní.

VIII.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo

jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II, jinak škola účast takové osoby

na přijímací zkoušce neumožní.

IX.

  1. Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky nebo

jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle

čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo

praktické lékařství pro děti a dorost.

  1. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost

antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR

test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

  1. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické

lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) povinen rozhodnout

o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku

k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu

na přítomnost viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) postupuje podle mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

X.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti 26. dubna 2021.