Prevence rizikových projevů chování 2023/24

Michal BalašŠkolní projekty

AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Prevence rizikových projevů chování 23/24“. Projekt bude realizován od září 2023 do
června 2024.  Poskytovatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše poskytnuté dotace činí 90 000 Kč.

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k
předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji
pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových
situací osobnosti.
Cíle programu zaměřené na žáky jsou:
• přivést žáky k náhledu na své chování a ujasnění si svých priorit,
• přijetí zodpovědnosti za své chování se všemi důsledky, které s tím souvisí,
• zlepšení klimatu ve třídě, podpora a rozvoj zdravého chování, vzájemnému respektu a ohleduplnosti, vedení k pochopení a přijetí odlišností jednotlivců
• uvědomění si toho, že každý má svoji cenu, něco umí, v něčem je dobrý.
Prostřednictvím kontinuálních, komplexních a interaktivních programů se snažíme vytvářet dobré klima ve třídě. Chceme žáky naučit odolávat sociálnímu tlaku, zkvalitnit vzájemnou komunikaci, osvojit si a rozvinout emoční dovednosti, zvládat konflikty a zátěžové situace. Již na začátku školního roku realizujeme osvědčený adaptační pobyt.
Aktivity budou realizovány nejen formou přednášek (slovní metody) a praktických ukázek, ale velký důraz bude kladen hlavně na praktický nácvik jednotlivých dovedností.
Důležitým fenoménem při realizaci je aktivní zapojení studentů, kteří si ověří své odborné znalosti, komunikační a sociální dovednosti, další metody, které se při realizace
uplatní budou i brainstorming, hraní rolí.
Realizací dlouhodobého programu primární prevence chceme rovněž dosáhnout zlepšení
sociální klimatu ve škole.